Links
Comment on page

Lấy thông tin ApiKey và SecretKey

Trước khi sử dụng eSMS API vui lòng đăng ký tài khoản tại esms.vn để lấy ApiKey và Secretkey. (Có ngay 5.000 VNĐ dùng thử)
Truy cập vào menu Quản lý API
Sử dụng ApiKey và SecretKey để gửi tin, có thể tạo tới Key