Hàm kiểm tra tin nhắn theo SMSID

Hàm giúp bạn kiểm tra trạng thái của tin nhắn đã gửi đi. Lưu ý: Chỉ lấy dữ liệu các tin trong vòng 7 ngày gần nhất.

HTTP request

GET https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetSendStatus?RefId={{SMSID}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}

 • Response Type: application/json

curl --location --globoff 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetSendStatus?RefId={{SMSID}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}'
 • Câu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệu Tính bắt buộcMô tả

RefId

string

SmsId hệ thống trả về từ mỗi hàm gửi tin nhắn.

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.


 • Response:

{
  "CodeResponse": "100",
  "SMSID": "434a124c-7818-4f45-bdf2-7f7b07fff210100",
  "SendFailed": 0,
  "SendStatus": 5,
  "SendSuccess": 1,
  "TotalPrice": 850.0000,
  "TotalReceiver": 1,
  "TotalSent": 1
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResponse

string

Mã trả về.

SMSID

string

SmsId kiểm tra.

SendFailed

string

Số lượng tin thất bại.

SendStatus

string

Trạng thái tin nhắn 1: Chờ Duyệt 2: Chờ gửi. 5: Đã gửi xong.

SendSuccess

string

Số lượng tin thành công.

TotalPrice

string

Tổng tiền của đơn.

TotalReceiver

string

Số lượng người nhận.

TotalSent

string

Số lượng gửi.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated