Tin nhắn SMS OTP/CSKH

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_post_json/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location --request POST 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_post_json/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "ApiKey": "{{ApiKey}}",
  "Content": "{{Content}}",
  "Phone": "{{Phone}}",
  "SecretKey": "{{SecretKey}}",
  "Brandname": "{{Brandname}}",
  "SmsType": "2",
  "IsUnicode": "{{IsUnicode}}",
  "Sandbox": "{{Sandbox}}",
  "campaignid": "{{campaignid}}",
  "RequestId": "{{RequestId}}",
  "CallbackUrl": "{{CallbackUrl}}"
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey eSMS cung cấp.

Content

string

Nội dung tin nhắn.

Phone

string

Số điện thoại nhận tin nhắn.

SecretKey

string

SecretKey eSMS cung cấp.

Brandname

string

Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn). Chú ý: Phải đăng ký trước khi sử dụng.

SmsType

string

Loại tin nhắn ID 2 là CSKH.

IsUnicode

string

Gửi nội dung có dấu: 1: Có dấu.

0: Không dấu.

Sandbox

string

1: Tin gửi ở môi trường test, dùng để kiểm tra kết nối và các thông số tích hợp, không về tin nhắn, không trừ tiên. 0: Tin gửi ở môi trường bình thường, có về tin nhắn.

RequestId

string

ID đối tác truyền sang để chặn trùng và đối soát khi cần.

SendDate

string

Thời gian hẹn gửi của tin. Không truyền khi tin muốn tin nhắn gửi đi liền. Định dạng: yyyy-mm-dd hh:MM:ss

campaignid

string

Tên chiến dịch.

CallbackUrl

string

URL nhận kết quả gửi tin. Xem body mẫu ở đây. Xem chi tiết ở đây.


 • Response

{
  "CodeResult": "100",
  "CountRegenerate": 0,
  "SMSID": "d533459ee42b2b9525ba9eabf6a8156"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

SMSID

string

ID tin nhắn do esms trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi).

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated