Hàm lấy thông tin đánh giá của khách hàng

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetRating/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetRating/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey": "{{ApiKey}}",
  "SecretKey": "{{SecretKey}}",
  "OAID": "{{OAID}}",
  "TemplateID": "{{TemplateID}}",
  "FromTime": "{{FromTime}}",
  "ToTime": "{{ToTime}}",
  "Offset":"{{Offset}}",
  "Limit":"{{Limit}}"
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.

OAID

string

Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.

TemplateID

string

Template của Zalo OA mà khách hàng đăng kí với eSMS.

FromTime

string

Thời gian bắt đầu lấy đánh giá.

ToTime

string

Thời gian kết thúc lấy đánh giá.

Offset

string

Lấy bắt đầu từ đánh giá thứ bao nhiêu.

Limit

string

Số lượng đánh giá cần xem.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success",
  "Data": [
    {
      "feedbacks": [
        "Nhân viên tư vấn nhiệt tình, thái độ vui vẻ, dễ thương",
        "Chính sách hỗ trợ rõ ràng, đầy đủ và dễ hiểu",
        "Chất lượng sản phẩm rất tốt",
        "Giao hàng nhanh",
        "Dịch vụ chăm sóc rất tốt"
      ],
      "msgId": "5dcf84fe1fd8bd85e4ca",
      "note": "",
      "rate": 5,
      "submitDate": "1659750276218",
      "trackingId": ""
    }
  ],
  "Total": 1
}  

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body response:

Thuốc tínhKiểu dữ liệuMô tả

feedbacks

string

Tổng số tin được gửi trong ngày.

msgId

string

SmsId của zalo.

note

string

Ghi chút của khách hàng cho đánh giá.

rate

string

Số sao khách hàng đánh giá.

submitDate

string

submitDate: Thời điểm khách hàng submit đánh giá. Biến submitDate sẽ có giá trị trong khoảng thời gian từ from_time đến to_time (được truyền vào từ request). Lưu ý: Tính theo timestamp (millisecond).

trackingId

string

Tracking ID từ phía đối tác truyền vào khi gửi ZNS.

Total

string

Tổng số lượt đánh giá.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated