Hàm kiểm tra chi tiết từng số trong tin nhắn

Hàm lấy danh sách SĐT của một tin nhắn đã gửi (dựa trên SmsID hệ thống trả về) kèm theo trạng thái gửi (SĐT đó đã gửi thành công chưa?). Lưu ý: Chỉ lấy dữ liệu các tin trong vòng 7 ngày gần nhất.

HTTP request

GET http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetSmsReceiverStatus_get?&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&RefId={{SMSID}}

 • Response Type: application/json

curl --location --globoff 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetSmsReceiverStatus_get?ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&RefId={{SMSID}}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

RefId

string

SmsId hệ thống trả về từ mỗi hàm gửi tin nhắn.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ReceiverList": [
    {
      "IsSent": true,
      "NetworkName": "Viettel",
      "Phone": "0901888484",
      "Retry": 0,
      "SentResult": true
    }
  ]
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

IsSent

string

Trạng thái đi tin: true: tin đã được gửi. false: tin chưa được gửi.

NetworkName

string

Nhà mạng của số điện thoại.

Phone

string

Số điện thoại.

Retry

string

Số lần gửi lại tin nhắn.

SentResult

string

Kết quả tin nhắn: True: Gửi thành công. False: Gửi thất bại.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated