Hàm lấy danh sách template Zalo

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetTemplate/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetTemplate/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
 "ApiKey": "{{ApiKey}}",
 "SecretKey": "{{SecretKey}}",
 "OAId": "{{OAId}}",
 "SmsType": "{{SmsType}}"
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệu Tính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

OAId

string

ID của OA cần lấy template.

SmsType

string

Loại tin 24: Zalo ưu tiên. 25: Zalo bình thường.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success",
  "ZNSTemplates": [
    {
      "TempContent": "<div class=\"group-desc\" style=\"box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: #131820; font-family: Muli, sans-serif; font-size: 16px;\"> <p style=\"box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; color: #394e60; font-size: 0.875rem; line-height: 20px;\">Mã OTP của bạn là</p> </div> <p><span class=\"otp-code\" style=\"box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-weight: bold; color: #131820; font-size: 1.5rem; letter-spacing: 3.75px; line-height: 24px; display: block; padding: 12px 0px; font-family: Muli, sans-serif;\">{{otp}}</span></p> <div class=\"group-desc\" style=\"box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: #131820; font-family: Muli, sans-serif; font-size: 16px;\"> <p style=\"box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; color: #394e60; font-size: 0.875rem; line-height: 20px;\">Không tiết lộ cho bất kỳ ai, Mã xác nhận sẽ có hiệu lực trong 5 phút.</p> </div>",
      "TempId": 205644,
      "TempName": "Xác nhận đăng ký dịch vụ",
      "ZNSTempDetail": [
        {
          "Limit": 10,
          "Param": "otp",
          "ParamLevel": 1,
          "RequireType": "type_text"
        }
      ]
    }
  ]
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệu Mô tả

TempContent

string

Nội dung của template.

Tempid

string

Template ID.

TempName

string

Tên template.

ZNSTempDetail

string

Chi tiết của template.

Limit

string

Độ dài của template.

Param

string

Tên biến.

ParamLevel

string

Thứ tự biến.

RequireType

string

Kiểu dữ liệu của biến.

 • Thông chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated