Hàm đăng ký mua gói OA

Đây là hàm dùng để đăng ký mua gói OA

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/RegisOAPackageJson/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/RegisOAPackageJson/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey":"{{ApiKey}}",
  "SecretKey":"{{SecretKey}}",
  "Dateactive":"{{Dateactive}}",
  "Duaration":"{{Duaration}}",
  "OAID":"{{OAID}}",
  "Package":{{Package}}
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham số Kiểu dữ liệu Tính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.

Dateactive

string

Ngày kích hoạt OA:

Định dạng yyyy- mm - dd

Duaration

string

Thời gian gia hạn gói OA.

OAID

string

Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.

Package

string

Gói OA - 1: Gói dùng thử - 2: Gói nâng cao - 3: Gói premium


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "ViHAT is censoring trademark ownership",
  "ServicePreviewId": 52330
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Kết quả của Request.

ErrorMessage

string

Thông báo kết quả trả về.

ServicepreviewId

string

ID đăng ký OA phía eSMS.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated