Lấy Qouta tin Zalo theo OAID

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetQuota/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetQuota/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey": "{{ApiKey}}",
  "SecretKey": "{{SecretKey}}",
  "OAID": "{{OAID}}"
}'
 • Câu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệu Tính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.

OAID

string

Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success",
  "DailyQuota": 500,
  "RemainingQuota": 500
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

DailyQuota

string

Tổng số tin được gửi trong ngày.

RemainingQuota

string

Số tin còn lại.

 • Thông chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated