Tin gencode tự động SMS

Hàm cho phép bạn gọi API tự động tạo ra mã code OTP và sau đó gửi đến người dùng bằng brandname. Với OTP code là ngẫu nhiên. Phần code này do ViHAT xử lí.

HTTP request

GET https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMessageAutoGenCode_V4_get?Phone={Phone}&ApiKey={ApiKey}&SecretKey={SecretKey}&TimeAlive={TimeAlive}&NumCharOfCode={NumCharOfCode}&Brandname={Brandname}&Type=2&message={Content}

 • Response Type: application/json

curl --location --globoff 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMessageAutoGenCode_V4_get?Phone={{Phone}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&TimeAlive={{TimeAlive}}&NumCharOfCode={{NumCharOfCode}}&Brandname={{Brandname}}&Type=2&message={{Content}}&IsNumber={{IsNumber}}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệu Tính bắt buộcMô tả

Phone

string

Số điện thoại nhận tin.

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

TimeAlive

string

Thời gian hiệu lực của mã code. Đơn vị tính: Phút. Giới hạn từ 2 phút đến 15 phút.

NumCharOfCode

string

Số lượng ký tự của mã code. Mặc định khi không truyền là 6 ký tự.

Brandname

string

Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.

Type

string

2: Gửi chăm sóc khách hàng.

message

string

Nội dung tin nhắn Thay thế mã code OTP bằng {OTP} - Ví dụ: Muốn nhận tin nhắn về máy với nội dung: "686868 la ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban". Thì ở mục message truyền: "{OTP} la ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban".

IsNumber

string

0: code chứa chữ và số. 1: code chỉ chứa số.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "CountRegenerate": 0,
  "SMSID": "d533459ee42b2b9525ba9eabf6a8156"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuốc tính Kiểu dữ liệu Mô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

SMSID

string

ID tin nhắn do esms trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi).

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

 • Sử dụng API Checkcode để kiểm tra code có hợp lệ hay không. Xem API check code ở link sau đây: API Checkcode.

Last updated