Hàm lấy trạng thái cuộc gọi

Hàm cho phép bạn gửi tin nhắn thoại đến 1 số điện thoại bởi file ghi âm đã tạo.

HTTP request

GET https://voiceapi.esms.vn/MainService.svc/json/GetSendStatus?ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&ReferenceId={{SMSID}}

 • Response Type: application/json

curl --location -g 'https://voiceapi.esms.vn/MainService.svc/json/MakeCallRecord_V2?ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&TemplateId={{RecordId}}&Phone={{Phone}}&SendDate={{SendDate}}&NumberForward={{NumberForward}}&MaxRepeat={{MaxRepeat}}&MaxRetry={{MaxRetry}}&Ivr={{Ivr}}&TimeWaitToIvr={{TimeWaitToIvr}}&WaitRetry={{WaitRetry}}&CallbackUrl={{CallbackUrl}}&RequestID={{RequestId}}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

ReferenceId

string

SMSID khi gọi trả về.


 • Response:

{
  "CallDuration": 13,
  "CallStatus": "ANSWERED",
  "CodeResponse": "100",
  "Ivr": "",
  "ReferenceId": "505139D7-54F8-48A9-88FA-9460A78731DD",
  "SendStatus": 5,
  "SentResult": 1
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CallDuration

string

ID của cuộcgoji mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái cuộc gọi.

CallStatus

string

Kết quả của cuộc gọi (ANSWERED: cuộc gọi được trả lời, NOANSWERED: cuộc gọi thất bại hoặc không ai bắt máy).

Ivr

string

Phím phản hồi của người nghe.

ReferenceId

string

SMSID tin nhắn check trạng thái.

SendStatus

string

Trạng thái tin nhắn 5: Đã gửi xong.

SentResult

string

Kết quả tin nhắn 0: Thất bại. 1: Thành công.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated