Links
Comment on page

Hàm lấy trạng thái cuộc gọi

Hàm cho phép bạn gửi tin nhắn thoại đến 1 số điện thoại bởi file ghi âm đã tạo.
curl --location --request GET 'http://voiceapi.esms.vn/MainService.svc/json/GetSendStatus?ApiKey={ApiKey}&SecretKey={SecretKey}&ReferenceId={SMSID}' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=b31sfztncr4yoznoxr2dpve1'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey
ApiKey của tài khoản.
SecretKey
Secretkey của tài khoản.
ReferenceId
SMSID khi gọi trả về.
  • Kết quả trả về
{
"CallDuration": 13,
"CallStatus": "ANSWERED",
"CodeResponse": "100",
"Ivr": "",
"ReferenceId": "505139D7-54F8-48A9-88FA-9460A78731DD",
"SendStatus": 5,
"SentResult": 1
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
CallDuration
ID của cuộcgoji mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái cuộc gọi.
CallStatus
Kết quả của cuộc gọi (ANSWERED: cuộc gọi được trả lời, NOANSWERED: cuộc gọi thất bại hoặc không ai bắt máy)
Ivr
Phím phản hồi của người nghe
ReferenceId
SMSID tin nhắn check trạng thái
SendStatus
Trạng thái tin nhắn 5: Đã gửi xong
SentResult
Kết quả tin nhắn 0: Thất bại 1: Thành công