Tin SMS quảng cáo

API dùng để gửi tin Quảng cáo đến khách hàng. Mỗi request tối thiểu 30 số để được duyệt tin và tối đa 5000 số.

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleSMSBrandname_json/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleSMSBrandname_json/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey": "{{SecretKey}}",
  "SecretKey": "{{SecretKey}}",
  "Brandname": "{{Brandname}}",
  "Content": "{{Content}}",
  "Phones": [
    "{{Phones}}",
    "{{Phones}}",
    "{{Phones}}"
  ],
  "SmsType": "1",
  "SendDate": "{{SendDate}}",
  "CallbackUrl": "{{CallbackUrl}}",
  "Sandbox":"{{Sandbox}}"
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

Content

string

Nội dung tin nhắn.

SmsType

string

Loại tin nhắn 1: Tin quảng cáo.

Brandname

string

Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.

Phones

string

Số điện thoại nhận tin nhắn.

SendDate

string

Thời gian hẹn gửi của tin. Không truyền khi tin muốn tin nhắn gửi đi liền. Định dạng: yyyy-mm-dd hh:MM:ss

CallbackUrl

string

URL nhận kết quả gửi tin. Xem body mẫu ở đây. Xem chi tiết ở đây.

Sandbox

string

1: Tin gửi ở môi trường test, dùng để kiểm tra kết nối và các thông số tích hợp, không về tin nhắn, không trừ tiền. 0: Tin gửi ở môi trường bình thường, có về tin nhắn.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "CountRegenerate": 0,
  "SMSID": "d533459ee42b2b9525ba9eabf6a8156"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

SMSID

string

ID tin nhắn do esms trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi).

Last updated