Gửi tin quảng cáo dạng POST TEXT

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleSMSBrandname

 • Content Type: text/plain

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleSMSBrandname' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--data '<RQST>
<APIKEY>{{APIKEY}}</APIKEY>
<SECRETKEY>{{SECRETKEY}}</SECRETKEY>
<CONTENT>{{CONTENT}}</CONTENT>
<SMSTYPE>1</SMSTYPE>
<BRANDNAME>{{BRANDNAME}}</BRANDNAME>
<CONTACTS>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
</CONTACTS>
</RQST>'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

Phone

string

Số điện thoại nhận tin.

Content

string

Nội dung tin nhắn.

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

SmsType

string

Loại tin nhắn 2: Tin CSKH.

Brandname

string

Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "CountRegenerate": 0,
  "SMSID": "d533459ee42b2b9525ba9eabf6a8156"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

SMSID

string

ID tin nhắn do esms trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi).

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu

Last updated