Hàm kiểm tra chất lượng OA

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetQuality/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetQuality/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
 "ApiKey": "{{ApiKey}}",
 "SecretKey": "{{SecretKey}}",
 "OAID": "{{OAID}}"
}'
 • Cấu trúc body request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.

OAID

string

Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success",
  "Oa7dayQuality": "HIGH",
  "OaCurrentQuality": "MEDIUM"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuốc tínhKiểu dữ liệuMô tả

Oa7dayQuality

string

Chất lượng gửi thông báo ZNS trong 7 ngày gần nhất của OA. Các giá trị trả về:

 • HIGH - Mức độ chất lượng tốt.

 • MEDIUM - Mức độ chất lượng trung bình.

 • LOW - Mức độ chất lượng kém.

 • UNDEFINED - Mức độ chất lượng OA chưa được xác định (trường hợp OA không gửi thông báo ZNS nào trong khung thời gian đánh giá).

OaCurrentQuality

string

Chất lượng gửi thông báo ZNS trong 48 giờ gần nhất của OA. Các giá trị trả về:

 • HIGH - Mức độ chất lượng tốt .

 • MEDIUM - Mức độ chất lượng trung bình .

 • LOW - Mức độ chất lượng kém .

 • UNDEFINED - Mức độ chất lượng OA chưa được xác định (trường hợp OA không gửi thông báo ZNS nào trong khung thời gian đánh giá).

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu của các ngôn ngữ ở link: Code mẫu .

Last updated