Cơ chế hoạt động

 Kết nối thông qua HTTP/HTTPS Request: POST/GET

 Xác thực: các request của bạn sẽ được hệ thống xác thực thông qua APIkey và SecretKey, 2 key này sẽ được cấp sau khi bạn đăng ký tài khoản tại eSMS.vn

Last updated