Hàm check code

Hàm cho phép bạn gọi API check code xem đã sử dụng, hết hạn.

HTTP request

GET https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/CheckCodeGen_V4_get?ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&Phone={{{Phone}}&Code={{Code}}

Response Type: application/json

curl --location --globoff 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/CheckCodeGen_V4_get?ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&Phone={{{Phone}}&Code={{Code}}'
  • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

Phone

string

Số điện thoại người nhận code.

Code

string

Mã code cần check.

  • Response:

{
 "CodeResult": "100",
 "CountRegenerate": 0,
 "ErrorMessage": "0901888484, Content: Success!"
}

Request hợp lệ.

  • Cấu trúc body của response:

Thuốc tính Kiểu dữ liệu Mô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi).

Content

string

Trạng thái của code.

  • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

  • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated