Gửi tin chăm sóc khách hàng dạng POST TEXT

API dùng để gửi tin Quảng cáo đến khách hàng. Mỗi request tối thiểu 30 số để được duyệt tin và tối đa 5000 số.

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleSMSBrandname

 • Content Type: application/text/plain

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4/' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--data '<RQST>
<APIKEY><{{ApiKey}}</APIKEY>
<SECRETKEY>{{SecretKey}}</SECRETKEY>
<CONTENT>{{Content}}</CONTENT>
<SMSTYPE>2</SMSTYPE>
<BRANDNAME>{{Brandname}}</BRANDNAME>
<SENDDATE>{{senddate}}</SENDDATE>
<CALLBACKURL>{{callbackUrl}}}</CALLBACKURL>
<CONTACTS>
<CUSTOMER><PHONE>{{Phone}}</PHONE></CUSTOMER>
</CONTACTS>
</RQST>'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốĐịnh nghĩaTính bắt buộcMô tả

APIKEY

string

ApiKey của tài khoản.

SECRETKEY

string

Secretkey của tài khoản.

CONTENT

string

Nội dung tin nhắn.

SMSTYPE

string

Loại tin nhắn 1: Tin quảng cáo.

BRANDNAME

string

Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.

PHONE

string

Số điện thoại nhận tin nhắn.

SENDDATE

string

Thời gian hẹn gửi của tin. Không truyền khi tin muốn tin nhắn gửi đi liền. Định dạng: yyyy-mm-dd hh:MM:ss

CALLBACKURL

string

URL nhận kết quả gửi tin. Xem body mẫu ở đây. Xem chi tiết ở đây.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "CountRegenerate": 0,
  "SMSID": "d533459ee42b2b9525ba9eabf6a8156"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

SMSID

string

ID tin nhắn do esms trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi).

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated