Hàm lấy danh sách Brandname

HTTP request

GET https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetListBrandname/{{ApiKey}}/{{SecretKey}}

 • Response Type: application/json

curl --location --globoff 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetListBrandname/{{ApiKey}}/{{SecretKey}}'
 • Câu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.


 • Response:

{
  "CodeResponse": "100",
  "ListBrandName": [
    {
      "Brandname": "Baotrixemay",
      "Type": 2
    },
    {
      "Brandname": "QC_ONLINE",
      "Type": 1
    },
    {
      "Brandname": "BAT DONG SAN GIA TOT",
      "Type": 23
    }
  ]
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResponse

string

Mã trả về.

Brandname

string

Tên brandname.

Type

string

Loại brandname: 1: brandname quảng cáo. 2: brandname CSKH. 23: brandname Viber.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated