Callback Url

  • Khi có trạng thái thực của tin nhắn. eSMS sẽ callback trạng thái về hook của khách hàng theo dạng HTTP GET.

  • Callback sẽ được retry 5 lần nếu như url của khách hàng trả timeout. Hết 5 lần mà url của khách hàng vẫn timeout thì sẽ ngừng callback.

Callback mẫu

Callback mẫu cho loại tin CSKH:

curl --location -g 'https://{{yourportalreceivecallback}}?SMSID=dc712784-9c5f-4c69-b9a8-ea69d56adc9a87&SendFailed=2&SendStatus=5&SendSuccess=0&TotalPrice=0.0000&TotalReceiver=2&TotalSent=2&RequestId=&TypeId=2&telcoid=1&phonenumber=0901888484&switchsmsid='

Callback mẫu cho loại tin Quảng cáo:

curl --location -g 'https://{{yourportalreceivecallback}}?SMSID=82b0bb8aed914a0aab8deba567c9b8c2&SendFailed=0&SendStatus=5&SendSuccess=0&TotalPrice=696987.0000&TotalReceiver=169&TotalSent=169&RequestId=&TypeId=1'

Callback mẫu cho loại tin Zalo:

curl --location -g 'https://{{yourportalreceivecallback}}?SMSID=f66545d2-c7e2-4603-984e-d2238c363c8292&SendFailed=1&SendStatus=5&SendSuccess=0&TotalPrice=0.0000&TotalReceiver=1&TotalSent=0&RequestId=&TypeId=25&telcoid=2&phonenumber=0901888484&partnerids=&error_info=%22{%5C%22error%5C%22%3A-114%2C%5C%22message%5C%22%3A%5C%22User%20is%20inactive%2C%20or%20reject%20the%20message%2C%20or%20using%20an%20outdated%20Zalo%20version%2C%20or%20other%20internal%20errors%5C%22}%22&oaid=1397492183140006179&tempid=2056446'

Callback mẫu cho loại tin Viber:

curl --location -g 'https://{{yourportalreceivecallback}}?SMSID=849fe08c19294b02857cf91687021a50250&SendFailed=0&SendStatus=5&SendSuccess=1&TotalPrice=470.0000&TotalReceiver=1&TotalSent=1&RequestId=&TypeId=23&telcoid=2&phonenumber=0901888484'

Callback mẫu cho loại tin Zalo tư vấn:

curl --location -g 'https://{{yourportalreceivecallback}}?SMSID=7d11c87a22934df390f73ec59d8defd6205&SendFailed=0&SendStatus=5&SendSuccess=1&TotalPrice=60.0000&TotalReceiver=1&TotalSent=1&RequestId=&TypeId=26&phonenumber=312158068343230&error_info=%257B%2522data%2522%3A%257B%2522message_id%2522%3A%2522e1a60e8890be9de4c4ab%2522%2C%2522user_id%2522%3A%252231215806834323092%2522%257D%2C%2522error%2522%3A0%2C%2522message%2522%3A%2522Success%2522%257D____24%2F04%2F2024%252016%3A58%3A01&oaid=4097311281936189049&partnerids=e1a60e8890be9de4c4ab'

Callback mẫu cho loại tin Zalo giao dịch:

curl --location -g 'https://{{yourportalreceivecallback}}?SMSID=53dbbc6e816f4159a9035a14a787e08f172&SendFailed=0&SendStatus=5&SendSuccess=1&TotalPrice=60.0000&TotalReceiver=1&TotalSent=1&RequestId=&TypeId=26&phonenumber=312158068343230&error_info=%257B%2522data%2522%3A%257B%2522message_id%2522%3A%2522f405841b5f2352790b36%2522%2C%2522user_id%2522%3A%252231215806834323092%2522%257D%2C%2522error%2522%3A0%2C%2522message%2522%3A%2522Success%2522%257D____24%2F04%2F2024%252017%3A07%3A01&oaid=4097311281936189049&partnerids=f405841b5f2352790b36'

Callback mẫu cho loại tin Zalo dạng yêu cầu mẫu thông tin người dùng:

curl --location -g 'https://{{yourportalreceivecallback}}?SMSID=53dbbc6e816f4159a9035a14a787e08f172&SendFailed=0&SendStatus=5&SendSuccess=1&TotalPrice=60.0000&TotalReceiver=1&TotalSent=1&RequestId=&TypeId=26&phonenumber=312158068343230&error_info=%257B%2522data%2522%3A%257B%2522message_id%2522%3A%2522f405841b5f2352790b36%2522%2C%2522user_id%2522%3A%252231215806834323092%2522%257D%2C%2522error%2522%3A0%2C%2522message%2522%3A%2522Success%2522%257D____24%2F04%2F2024%252017%3A07%3A01&oaid=4097311281936189049&partnerids=f405841b5f2352790b36'

Callback mẫu cho loại tin Zalo hành trình

curl --location -g 'https://{{yourportalreceivecallback}}?SMSID=7d11c87a22934df390f73ec59d8defd6205&SendFailed=0&SendStatus=5&SendSuccess=1&TotalPrice=220.0000&TotalReceiver=1&TotalSent=1&RequestId=&TypeId=27&phonenumber=312158068343230&error_info=%257B%2522data%2522%3A%257B%2522message_id%2522%3A%2522e1a60e8890be9de4c4ab%2522%2C%2522user_id%2522%3A%252231215806834323092%2522%257D%2C%2522error%2522%3A0%2C%2522message%2522%3A%2522Success%2522%257D____24%2F04%2F2024%252016%3A58%3A01&oaid=4097311281936189049&partnerids=e1a60e8890be9derir3gfbff'

Thông tin kết quả trả về của callback:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuĐịnh nghĩa

SMSID

string

Mã tin nhắn.

SendFailed

string

Số lượng tin nhắn thất bại.

SendStatus

string

Trạng thái tin nhắn 1: Chờ duyệt. 2: Chờ gửi. 4: Từ chối. 5: Đã gửi xong. 7: Đã gửi chờ báo cáo.

SendSuccess

string

Số lượng tin thành công.

Totalprice

string

Tổng tiền đơn.

TotalReceiver

string

Tổng số người nhận.

TotalSent

string

Tổng số lượng tin được gửi.

RequestId

string

Mã request của khách hàng.

TypeId

string

Loại tin nhắn 1: tin quảng cáo. 2: tin chăm sóc khách hàng. 23: tin viber. 24: tin zalo ưu tiên. 25: tin zalo bình thường.

telcoid

string

Nhà mạng 1: Viettel, 2: Mobi, 3: Vina, 4: Vietnammobile, 5: Gtel, 6: Itel, 7: Reddi.

phonenumber

string

Số điện thoại người nhận.

partnerids

string

Mã giao dịch của Zalo (chỉ có đối với tin zalo).

error_info

string

Mã lỗi của tin nhắn (chỉ có đối với tin zalo).

oaid

string

ID của Oa gửi tin (chỉ có đối với tin zalo).

tempid

string

Tempid gửi tin (chỉ có đối với tin zalo).

Last updated