Links
Comment on page

Callback Url

  • Khi có trạng thái thực của tin nhắn. eSMS sẽ callback trạng thái về hook của khách hàng theo dạng HTTP GET.
  • Callback sẽ được retry 5 lần nếu như url của khách hàng trả timeout. Hết 5 lần mà url của khách hàng vẫn timeout thì sẽ ngừng callback.

Callback mẫu

Callback mẫu cho loại tin CSKH:

curl --location --request GET 'https://yourportal.sms/receivecallback/?SMSID=dc712784-9c5f-4c69-b9a8-ea69d56adc9a87&SendFailed=2&SendStatus=5&SendSuccess=0&TotalPrice=0.0000&TotalReceiver=2&TotalSent=2&RequestId=&TypeId=2&telcoid=1&phonenumber=0397840416&switchsmsid='

Callback mẫu cho loại tin Quảng cáo:

curl --location --request GET 'https://yourportal.sms/receivecallback/?SMSID=82b0bb8aed914a0aab8deba567c9b8c2&SendFailed=0&SendStatus=5&SendSuccess=0&TotalPrice=696987.0000&TotalReceiver=169&TotalSent=169&RequestId=&TypeId=1'

Callback mẫu cho lại tin ZNS:

curl --location -g --request GET 'https://yourportal.sms/receivecallback/?SMSID=f66545d2-c7e2-4603-984e-d2238c363c8292&SendFailed=1&SendStatus=5&SendSuccess=0&TotalPrice=0.0000&TotalReceiver=1&TotalSent=0&RequestId=&TypeId=25&telcoid=2&phonenumber=0901888484&partnerids=&error_info="{\"error\":-114,\"message\":\"User is inactive, or reject the message, or using an outdated Zalo version, or other internal errors\"}"&oaid=1397492183140006179&tempid=2056446'

Thông tin kết quả trả về của callback

Biến
Định nghĩa
SMSID
Mã tin nhắn
SendFailed
Số lượng tin nhắn thất bại
SendStatus
Trạng thái tin nhắn 1: Chờ duyệt 4: Từ chối 5: Đã gửi xong
SendSuccess
Số lượng tin thành công
Totalprice
Tổng tiền đơn
TotalReceiver
Tổng số người nhận
TotalSent
Tổng số lượng tin được gửi
RequestId
Mã request của khách hàng
TypeId
Loại tin nhắn 1: tin quảng cáo 2: tin chăm sóc khách hàng 23: tin viber 24: tin zalo ưu tiên 25: tin zalo bình thường
telcoid
Nhà mạng 1: Viettel, 2: Mobi, 3: Vina, 4: Vietnammobile, 5: Gtel, 6: Itel, 7: Reddi
phonenumber
Số điện thoại người nhận
partnerids
Mã giao dịch của Zalo (chỉ có đối với tin zalo)
error_info
Mã lỗi của tin nhắn (chỉ có đối với tin zalo)
oaid
ID của Oa gửi tin (chỉ có đối với tin zalo)
tempid
Tempid gửi tin (chỉ có đối với tin zalo)