Hàm gửi tin nhắn Viber dạng GET

Cho phép bạn gửi tin nhắn đến số điện thoại đang sử sụng Viber

HTTP request

GET https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_get?SmsType=23&OTTUrl={{OTTUrl}}&OTTImgUrl={{OTTImgUrl}}&Phone={{Phone}}&Content={{Content}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&Brandname={{Brandname}}&OTTLabel={{OTTLabel}}&CallbackUrl={{CallbackUrl}}&Sandbox={{Sandbox}}

 • Response Type: application/json

curl --location --globoff 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_get?SmsType=23&OTTUrl={{OTTUrl}}&OTTImgUrl={{OTTImgUrl}}&Phone={{Phone}}&Content={{Content}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&Brandname={{Brandname}}&OTTLabel={{OTTLabel}}&CallbackUrl={{CallbackUrl}}&Sandbox={{Sandbox}}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcĐịnh nghĩa

SmsType

string

Loại tin nhắn 23: Tin nhắn OTT Viber.

OTTUrl

string

Đường dẫn tên nút.

OTTImgUrl

string

Đường dẫn hình ảnh.

Phone

string

Số điện thoại người nhận.

Content

string

Nội dung gửi đến người nhận.

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

Brandname

string

Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.

OTTLabel

string

Tên nút.

RequestId

string

ID Tin nhắn của đối tác, dùng để kiểm tra ID này đã được hệ thống esms tiếp nhận trước đó hay chưa. Ví dụ: RequestId=123456

CallbackUrl

string

URL nhận kết quả gửi tin. Xem body mẫu ở đây. Xem chi tiết ở đây.

Sandbox

1: Tin gửi ở môi trường test, dùng để kiểm tra kết nối và các thông số tích hợp, không về tin nhắn, không trừ tiền. 0: Tin gửi ở môi trường bình thường, có về tin nhắn.

 • Lưu ý: Tin nhắn Viber có bốn kiểu nội dung để lựa chọn như sau: - Kiểu Văn bản - Ảnh- Nút => Khi request truyền các tham số: Content, OttImgUrl, OttUrl, OTTLabel. - Kiểu Văn bản - Nút => Khi request truyền các tham số: Content, OttUrl, OTTLabel. - Kiểu Ảnh => Khi request truyền các tham số: OttImgUrl. - Kiểu Văn bản => Khi request truyền các tham số: Content.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "CountRegenerate": 0,
  "SMSID": "d8e0f1f0702544b2acb456ca9ccfd111250"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

SMSID

string

ID tin nhắn do esms trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi).

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated