Môi trường test ( Sandbox)

 • Để gửi tin ở môi trường thử nghiệm, eSMS đã cung cấp cho khách hàng môi trường test tin. Khách hàng truyền thêm trường Sandbox vào body gửi. Tin nhắn sẽ không được lưu ở hệ thống eSMS, không tính phí và không về máy khách hàng.

 • Truyền Sandbox = 1 cho các api có hỗ trợ môi trường Sandbox.

Body mẫu cho gửi thử nghiệm tin nhắn Chăm sóc khách hàng:

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_post_json/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey": "{{ApiKey}}",
  "Content": "Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!",
  "Phone": "{{Phone}}",
  "SecretKey": "{{SecretKey}}",
  "Brandname": "Baotrixemay",
  "SmsType": "2",
  "Sandbox": "1"
}'

Body mẫu cho gửi thử nghiệm tin nhắn Zalo:

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendZaloMessage_V5_post/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey": "{{ApiKey}}",
  "SecretKey": "{{SecretKey}}",
  "OAID": "4097311281936189049",
  "Phone": "{{Phone}}",
  "TempData": [
    {
      "key": "otp",
      "value": "686868"
    }
  ],
  "TempID": "205644",
  "Sandbox": "1"
}'

Body mẫu cho gửi thử nghiệm tin nhắn Viber:

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/Send_Multiple_Sms_OTT/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey": "{{ApiKey}}",
  "SecretKey": "{{SecretKey}}",
  "Brandname": "BAT DONG SAN GIA TOT",
  "SmsType": "23",
  "Content": "Chúng tôi vừa mở bán căn hộ ĐẸP NHẤT thuộc siêu dự án- Đất nền sổ đỏ sở hữu lâu dài.",
  "OttImgUrl": "https://freesms.vn/wp-content/uploads/2021/07/esms-la-gi.png",
  "OttLabel": "eSMS.vn",
  "OttUrl": "https://esms.vn",
  "Phones": [
    "{{Phones}}"
  ],
  "IsSandBox": "1"
}'

Body mẫu cho gửi thử nghiệm tin nhắn Quảng cáo:

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleSMSBrandname_json/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey":"{{ApiKey}}",
  "SecretKey":"{{SecretKey}}",
  "Content":"TEST SANDBO",
  "SmsType":"1",
  "Brandname":"Svoucher",
  "Phones":["{{Phones1}}","{{Phones2}}","{{Phones3}}"],
  "Sandbox":"1"
}'

Last updated