Hàm đăng ký template SMS

Đây là hàm dùng để đăng ký template ZNS

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SubServicePreviewJson/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SubServicePreviewJson/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey": "{{ApiKey}}",
  "AssetsUrl": "{{AssetsUrl}}",
  "Brandname": "{{Brandname}}",
  "CallbackUrl": "{{CallbackUrl}}",
  "Content": "{{Content}}",
  "IsUnicode": "{{IsUnicode}}",
  "CustomerEmail": "{{CustomerEmail}}",
  "CustomerName": "{{CustomerName}}",
  "CustomerPhone": "{{CustomerPhone}}",
  "SecretKey": "{{SecretKey}}",
  "ServiceType": 2,
  "SmsType": {{SmsType}}
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệu Tính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.

Content

string

Nội dung mẫu của template cần đăng ký Ví dụ: {Biến:Số lượng ký tự mong muốn}

AssetsUrl

string

Là đường dẫn để tài 1 tài liệu nào đó ở server của đối tác. tài liệu này phục vụ cho việc xác thực đăng ký.

Brandname

string

BrandName cần đăng ký template (lưu ý: Brandname này phải được add vào tài khoản thì mới đăng ký được)

IsUnicode

string

Đăng ký nội dung có dấu 1: Có dấu 0: Không dấu

CustomerEmail

string

Email tài khoản KH cuối cần đăng ký brandname.

CustomerName

string

Số điện thoại KH cuối cần Đăng ký brandname.

CustomerPhone

string

CustomerPhone.

ServiceType

string

ServiceType = 2 là đăng ký Template CSKH hoặc Cố định giá rẻ.

SmsType

string

2: khi đăng ký template CSKH . 8: khi đăng ký template Cố định giá rẻ.

CallbackUrl

string

Sẽ nhận kết quả trả về của eSMS sau khi yêu cầu đăng ký template. 0: Đăng ký thất bại. 1: eSMS tiếp nhận thành công. 2: Đăng ký thành công.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "ViHAT is moderating your template",
  "ServicePreviewId": 52353
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuốc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Kết quả của Request.

ErrorMessage

string

Thông báo kết quả trả về.

ServicepreviewId

string

ID template yêu cầu đăng ký.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated