Hàm lấy số dư tài khoản

Đây là hàm cơ bản đầu tiên mà bạn nên thử, hàm giúp bạn lấy về số dư trong tài khoản của bạn.

HTTP request

POST http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetBalance_json

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetBalance_json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"ApiKey":"{{ApiKey}}",
"SecretKey":"{{SecretKey}}"
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.


 • Response:

{
  "Balance": 36693,
  "CodeResponse": "100",
  "UserID": 9999
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

Balance

string

Số dư tài khoản chính.

CodeResponse

string

Mã trả về.

UserID

string

Id user tài khoản của hệ thống.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated