Hàm tạm tính giá tin nhắn CSKH

HTTP request

GET https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SummaryMultipleMessage_V4_get?Phone={{Phone}}&Content={{Content}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&SmsType=2&BrandName={{BrandName}}

 • Response Type: application/json

curl --location --globoff 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SummaryMultipleMessage_V4_get?Phone={{Phone}}&Content={{Content}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&SmsType=2&BrandName={{BrandName}}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.

Brandname

string

Tên thương hiệu.

SmsType

string

Loại tin nhắn, SmsType = 2: Loại tin chăm sóc khách hàng.

Phone

string

Số điện thoại nhận tin.

Content

string

Nội dung tin nhắn.

IsUnicode

string

Nội dung có chứ Unicode: 0: Nội dung không dấu. 1: Nội dung có dấu.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success",
  "TotalPrice": 850,
  "TotalReceiver": 1
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

ErrorMessage

string

Nội dung thông báo.

TotalPrice

string

Tổng tiền tin.

TotalReceiver

string

Tổng số điện thoại nhận tin.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated