Gửi tin cố định giá rẻ dạng GET

HTTP request

GET https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_get?Phone={{Phone}}&Content={{Content}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&IsUnicode={{IsUnicode}}&SmsType=8&CallbackUrl={{CallbackUrl}}&RequestId={{RequestId}}&SendDate={{yyyy-mm-dd HH:mm:hh}}

 • Response Type: application/json

curl --location -g 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_get?Phone={{Phone}}&Content={{Content}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&IsUnicode={{IsUnicode}}&SmsType=8&CallbackUrl={{CallbackUrl}}&RequestId={{RequestId}}&SendDate={{yyyy-mm-dd%20HH%3Amm%3Ahh}}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

Phone

string

Số điện thoại nhận tin.

Content

string

Nội dung tin nhắn.

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

Unicode

string

Gửi nội dung có dấu 1: Có dấu. 0: Không dấu.

SmsType

string

Loại tin nhắn 8: Tin Cố định giá rẻ.

CallbackUrl

string

URL nhận kết quả gửi tin. Xem body mẫu ở đây. Xem chi tiết ở đây.

RequestId

string

ID Tin nhắn của đối tác, dùng để kiểm tra ID này đã được hệ thống esms tiếp nhận trước đó hay chưa.

SendDate

string

Thời gian hẹn gửi của tin. Không truyền khi tin muốn tin nhắn gửi đi liền. Định dạng: yyyy-mm-dd hh:MM:ss


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "CountRegenerate": 0,
  "SMSID": "d8e0f1f0702544b2acb456ca9ccfd111250"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

SMSID

string

ID tin nhắn do esms trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi).

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu của các ngôn ngữ ở link: Code mẫu .

Last updated