Hàm gửi tin nhắn Zalo dạng X-Form

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_post/

 • Content Type: application/x-www-form-urlencoded

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleSMSBrandname' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--data '<RQST>
<APIKEY>{{APIKEY}}</APIKEY>
<SECRETKEY>{{SECRETKEY}}</SECRETKEY>
<CONTENT>{{CONTENT}}</CONTENT>
<SMSTYPE>1</SMSTYPE>
<BRANDNAME>{{BRANDNAME}}</BRANDNAME>
<CONTACTS>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
</CONTACTS>
</RQST>'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

Phone

string

Số điện thoại người nhận.

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

OAID

string

Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.

Content

string

Nội dung tin nhắn sẽ được gửi full content. Lưu ý: Khi gửi dạng tin nhắn này khách hàng vui lòng liên hệ cho nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ về content.

Smstype

string

Loại tin nhắn: 24: Zalo ưu tiên. 25: Zalo bình thường.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "CountRegenerate": 0,
  "SMSID": "d8e0f1f0702544b2acb456ca9ccfd111250"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

SMSID

string

ID tin nhắn do esms trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi).

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu của các ngôn ngữ ở link: Code mẫu .

Last updated