Tin gencode tự động multichanel: Zalo -> SMS

Khác với tin gencode tự động SMS, tin gencode ở hàm này sẽ là multichanel. Nếu tin ZNS thất bại sẽ về tin nhắn SMS brandname với cùng một mã OTP.

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMessageAutoGenCode_V5

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMessageAutoGenCode_V5' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
 "ApiKey": "{{ApiKey}}",
 "Phone": "{{Phone}}",
 "TimeAlive": "{{TimeAlive}}",
 "SecretKey": "{{SecretKey}}",
 "MultiChannelTempId": "{{MultiChannelTempId}}",
 "TypeId":"{{TypeId}}"
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệu Tính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

Phone

string

Số điện thoại nhận tin.

TimeAlive

string

Thời gian hiệu lực của mã code. Đơn vị tính: Phút. Giới hạn từ 2 phút đến 15 phút.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

MultiChannelTempId

string

Id do ViHAT cung cấp. Khi muốn sử dụng hàm này tài khoản của bạn phản có OA ZNS và brandname. Bạn cung cấp tempid của ZNS và template của tin SMS cho nhân viên kinh doanh để tạo MultiChannelTempId.

TypeId

string

1: Chỉ tạo ra mã Code. 2: Tạo ra và gửi tin nhắn về máy.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "CountRegenerate": 0,
  "SMSID": "d533459ee42b2b9525ba9eabf6a8156"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuốc tính Kiểu dữ liệu Mô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

SMSID

string

ID tin nhắn do esms trả về.

ErrorMessage

string

Thông tin lỗi trả về (nếu có lỗi)

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

 • Sử dụng API Checkcode để kiểm tra code có hợp lệ hay không. Xem API check code ở link sau đây: API Checkcode.

Last updated