Hàm tạm tính giá tin Zalo

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SummaryZaloMessage_V4_post_json/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SummaryZaloMessage_V4_post_json/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "ApiKey": "{{ApiKey}}",
  "SecretKey": "{{SecretKey}}",
  "Phone": "{{Phone}}",
  "Params": [
    "{{value1}}",
    "{{value2}}",
    "{{value3}}"
  ],
  "TempID": "{{TempID}}",
  "OAID": "{{OAID}}"
}'
 • Cấu trúc body request:

Tham sốKiểu dữ liệu Tính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.

Phone

string

Số điện thoại nhận tin.

Params

string

Nội dung gửi đến người nhận *Lưu ý:

 1. Các tham số truyền vào phải đúng thứ tự như template bạn đăng ký.

 2. Nếu tham số trùng nhau chỉ cần truyền vào một tham số.

TempID

string

Template của Zalo OA mà khách hàng đăng kí với eSMS.

OAID

string

Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success",
  "TotalPrice": 660.0000,
  "TotalReceiver": 1
}

Request hợp lệ.

 • Câu trúc body response:

Thuốc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

ErrorMessage

string

Nội dung thông báo.

TotalPrice

string

Tổng tiền tạm tính.

TotalReceiver

string

Tổng số điện thoại nhận tin.

 • Thông chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated