Hàm tạm tính giá tin nhắn quảng cáo

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SummaryMultipleSMSBrandname/

 • Content Type: text/plain

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SummaryMultipleSMSBrandname/' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--data '<RQST>
<APIKEY>{{APIKEY}}</APIKEY>
<SECRETKEY>{{SECRETKEY}}</SECRETKEY>
<CONTENT>{{CONTENT}}</CONTENT>
<SMSTYPE>1</SMSTYPE>
<BRANDNAME>{{BRANDNAME}}</BRANDNAME>
<CONTACTS>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
<CUSTOMER><PHONE>{{PHONE}}</PHONE></CUSTOMER>
</CONTACTS>
</RQST>'
 • Cấu trúc body của request:

Thuốc tínhKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

APIKEY

string

ApiKey của tài khoản.

SECRETKEY

string

SecretKey của tài khoản.

CONTENT

string

Nội dung tin nhắn.

SMSTYPE

string

Loại tin nhắn, SmsType = 1: Loại tin Quảng cáo.

BRANDNAME

string

Tên thương hiệu.

PHONE

string

Số điện thoại nhận tin.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success",
  "TotalPrice": 1691300.0000,
  "TotalReceiver": 2997
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuốc tínhKiểu dữ liệuMô tả

CodeResult

string

Mã trả về.

ErrorMessage

string

Nội dung thông báo.

TotalPrice

string

Tổng tiền tin.

TotalReceiver

string

Tổng số điện thoại nhận tin.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated