Bảng mã lỗi

Mã lỗiThông tin lỗiLoại tin áp dụng

100

Request được gửi đến ViHAT thành công.

Tất cả loại tin.

101

Sai thông tin ApiKey hoặc SecretKey.

Tất cả loại tin.

102

Không có bảng giá.

Tất cả loại tin.

103

Không đủ số dư để gửi tin.

Tất cả loại tin.

104

Brandname/ Mã cuộc gọi không tồn tại.

Tin chăm sóc khách hàng.

Tin quảng cáo. Gọi voice theo kịch bản. Gọi voice theo template.

105

Không tìm thấy mã tin nhắn/ Mã cuộc gọi trên hệ thống.

Hàm kiểm tra trạng thái tin nhắn theo khoảng thời gian. Hàm kiểm tra tin nhắn theo SMSID. Hàm kiểm tra chi tiết từng số trong tin nhắn.

106

File ghi âm không tồn tại.

Gọi voice theo kịch bản. Gọi voice theo template.

107

Mỗi request phải có ít nhất 30 số mới được duyệt.

Tin quảng cáo.

124

Trùng RequestId khi gửi tin.

Tất cả loại tin.

146

Sai template chăm sóc khách hàng.

Tin chăm sóc khách hàng.

177

Nhà mạng chưa được đăng ký.

Tin chăm sóc khách hàng.

199

Yêu cầu này đã tồn tại, đang xử lý

Hàm đăng ký mua gói OA. Hàm đăng ký template SMS. Hàm đăng ký template Zalo.

789

Template chưa được cấu hình cho OA ID bạn đang sử dụng.

Tin Zalo. Tin Zalo tư vấn. Tin Zalo giao dịch.

791

Thiếu OA ID hoặc Template ID.

Tin Zalo.

790

Sai template ZNS.

Tin Zalo.

799

OAID không active - OAID Sai - OAID chưa được add vào tài khoản.

Tin Zalo.

300

Thiếu loại tin nhắn.

Tin Zalo. Tin Zalo tư vấn. Tin Zalo giao dịch.

301

Mã của loại dịch vụ chưa hỗ trợ.

Hàm đăng ký template SMS.

204

OAID không tồn tại trên hệ thống.

Tin Zalo. Tin Zalo tư vấn. Tin Zalo giao dịch.

171

Mã đã được sử dụng, mã hết hạn hoặc mã không áp dụng cho số điện thoại cần check.

Hàm check code.

210

Không đúng payload theo quy định.

Tin Zalo tư vấn. Tin Zalo giao dịch.

Last updated