Links
Comment on page

Bảng mã lỗi

Mã lỗi
Thông tin lỗi
100
Request được gửi đến ViHAT thành công.
101
Sai thông tin ApiKey hoặc SecretKey.
102
Không có bảng giá.
103
Không đủ số dư để gửi tin.
104
Brandname/ Mã cuộc gọi không tồn tại.
105
Không tìm thấy mã tin nhắn/ Mã cuộc gọi trên hệ thống.
106
File ghi âm không tồn tại.
107
Mỗi request phải có ít nhất 30 số mới được duyệt.
124
Trùng RequestId khi gửi tin.
146
Sai template chăm sóc khách hàng.
177
Nhà mạng chưa được đăng ký.
199
Yêu cầu này đã tồn tại, đang xử lý
789
Template chưa được cấu hình cho OA ID bạn đang sử dụng.
791
Thiếu OA ID hoặc Template ID.
790
Sai template ZNS.
799
OAID không active - OAID Sai - OAID chưa được add vào tài khoản.
300
Thiếu loại tin nhắn.
301
Mã của loại dịch vụ chưa hỗ trợ
204
OAID không tồn tại trên hệ thống.
171
Mã đã được sử dụng, mã hết hạn hoặc mã không áp dụng cho số điện thoại cần check.
120
Danh sách số điện thoại gửi tin vượt quá giới hạn.
210
Không đúng payload theo quy định