Hàm lấy danh sách Zalo OA

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetListZOA/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetListZOA/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
 "ApiKey":"{{ApiKey}}",
 "SecretKey":"{{SecretKey}}"
}'
 • Cấu trúc body trong request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success",
  "ZOAList": [
    {
      "OAID": "745830328927467685",
      "OAName": "Hệ thống ESMS Marketing"
    },
    {
      "OAID": "4097311281936189049",
      "OAName": "SVoucher"
    }
  ]
}  

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuốc tínhKiểu dữ liệuMô tả

OAID

string

Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.

OAName

string

Tên của OA ID.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated