Links
Comment on page

Hàm tạo cuộc gọi tự động từ file ghi âm

Hàm cho phép bạn gửi tin nhắn thoại đến 1 số điện thoại bởi file ghi âm đã tạo.
curl --location -g --request GET 'http://voiceapi.esms.vn/MainService.svc/json/MakeCallRecord_V2?ApiKey={ApiKey}&SecretKey={SecretKey}&TemplateId={RecordId}&Phone={Phone}&SendDate={SendDate}&NumberForward={NumberForward}&MaxRepeat={MaxRepeat}&MaxRetry={MaxRetry}&Ivr={Ivr}&TimeWaitToIvr={TimeWaitToIvr}&WaitRetry={WaitRetry}&CallbackUrl={CallbackUrl}&RequestID={RequestId}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey
ApiKey của tài khoản
SecretKey
Secretkey của tài khoản
TemplateId
Id file ghi âm tạo trên trang account.esms.vn
Phone
Số điện thoại nhận tin
NumberForward
Số điện thoại được chuyển đến khi nhập đúng Ivr
SendDate
Đặt lịch gửi tin (định dạng: yyyy/MM/dd hh:mm:ss) Ví dụ: 2017/12/12 14:00:00
MaxRepeat
Số lần lặp lại file ghi âm khi nghe
MaxRetry
Số lần gọi lại khi người nhận không bắt máy
Ivr
Phím quy định khi người nhận bấm để chuyển số (phím từ: 0-9)
TimeWaitToIvr
Thời gian chờ tối đa để người gọi nhấn phím
WaitRetry
Khoảng cách giữa các lần gọi lại khi người nhận không bắt máy (đơn vị: giây)
CallbackUrl
Url nhận callback kết quả cuộc gọi (mẫu: http://xxxx.com?ReferenceId=&CallDuration=&CallSt atus=&Ivr=&Price=&SentResult&CID= )
  • CallDuration: độ dài cuộc gọi
  • CallStatus: kết quả cuộc gọi (ANSWERED, NO ANSWER)
  • Ivr: phím bấm của khách hàng
  • Price: giá cuộc gọi
  • SentResult: Kết quả gửi tin qua nhà mạng (0: thất bại, 1: thành công)
  • CID: đầu số gửi tin
RequestId
ID Tin nhắn của đối tác, dùng để kiểm tra ID này đã được hệ thống esms tiếp nhận trước đó hay chưa. Ví dụ: requestid=123456
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"SMSID": "8eb2af6d-fb4c4814-b9cc-4c0e3ed32edf "
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
SMSID
ID của cuộcgoji mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái cuộc gọi.