Hàm lấy danh sách template tin chăm sóc khách hàng

Đối với các Brandname SMS, các doanh nghiệp sẽ cần đăng ký Template là các tin nhắn mẫu với nhà mạng trước khi được gửi. Hàm này cho phép lấy về danh sách các Template của 1 Brandname thuộc tài khoản

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetTemplate/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetTemplate/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
 "ApiKey":"{{ApiKey}}",
 "SecretKey":"{{SecretKey}}",
 "SmsType":"2",
 "Brandname":"{{Brandname}}"
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính bắt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

Secretkey của tài khoản.

SmsType

string

Loại tin nhắn 2: Loại tin Chăm sóc khách hàng.

BrandName

string

Tên brandname.


 • Response:

{
  "BrandnameTemplates": [
    {
      "NetworkID": 6,
      "TempContent": "{P1,20} la ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban",
      "TempId": 458
    },
    {
      "NetworkID": 4,
      "TempContent": "Baotrixemay da nhan duoc so tien thanh toan {P2,20} VND luc {P2,20} cho don hang {P1,20}. Cam on quy khach!",
      "TempId": 466
    },
    {
      "NetworkID": 2,
      "TempContent": "Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!",
      "TempId": 12640
    },
    {
      "NetworkID": 5,
      "TempContent": "Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!",
      "TempId": 12647
    },
    {
      "NetworkID": 3,
      "TempContent": "Chuc mung sinh nhat {P2,50}. Kinh chuc QK co nhieu suc khoe, thanh cong va hanh phuc! Nhan dip sinh nhat xin gui den {P2,50} coupon {P2,20}. Tran trong.",
      "TempId": 12899
    },
    {
      "NetworkID": 1,
      "TempContent": "Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!",
      "TempId": 12884
    }
  ],
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success"
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

NetworkID

string

1: Viettel 2: Mobi 3: Vinaphone 4: Vietnammobile 5: Gtel 6: Itel 7: Reddi

TempContent

string

Content đã đăng ký với nhà mạng

TempId

string

TempId của nhà mạng

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu của các ngôn ngữ ở link: Code mẫu .

Last updated