Links
Comment on page

Hàm lấy thông tin callback ZNS (Type 24, 25)

curl --location --request POST 'http://status-sms.esms.vn/ZaloCallback/GetCallback' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"ListRefid": [
"4a496110-9fd3-4838-ac8b-bcaa36616f7011"
],
"OAId": "OAID"
}'
 • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ListRefid
Danh sách ReferenceId đã gửi tin
OAId
Id của OA đã gửi tin
 • Mẫu kết quả trả về
{
"Code": 100,
"Message": "Success",
"Data_callback": [
{
"SMSID": "4a496110-9fd3-4838-ac8b-bcaa36616f7011",
"SendFailed": 1,
"SendSuccess": 0,
"SendStatus": 5,
"TotalPrice": 0.0,
"TotalReceiver": 1,
"TotalSent": 1,
"RequestId": null,
"TypeId": 25,
"Telcoid": 1,
"PhoneNumber": "0909090909",
"CallbackUrl": "https://api.esms.vn/zalo-zns/zns/receive-callback",
"Partnerids": "7984e9b198c40e9957d6",
"ErrorInfo": "{\"error\":-124,\"message\":\"Access token is invalid\"}Object reference not set to an instance of an object.",
"OAId": "1090257973118325189",
"ZnsTempId": "228386"
}
]
}
 • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
SMSID
ReferenceId của tin nhắn muốn xem callback
SendFailed
Tổng số tin thất bại
SendSuccess
Tổng số tin thành công
SendStatus
Trạng thái tin nhắn
 • Trạng thái 2: Chờ gửi
 • Trạng thái 5: Đã gửi
TotalPrice
Tổng số tiền của tin
TotalReceiver
Tổng số tin
TotalSent
Tổng số tin đã gửi
RequestId
Request mà KH truyền vào API để gửi tin
TypeId
Loại tin nhắn
 • Type 24: Zalo Ưu Tiên
 • Type 25: Zalo Bình Thường
Telcoid
Mạng viễn thông của thuê bao nhận tin
 • Mạng số 1: Viettel
 • Mạng số 2: Mobifone
 • Mạng số 3: Vinaphone
 • Mạng số 4: Vietnammobile
 • Mạng số 5: Gmobile
 • Mạng số 6: Itel
 • Mạng số 7: Reddi
PhoneNumber
Số điện thoại nhận tin
CallbackUrl
Link nhận callback
Partnerids
Mã của tin nhắn vừa được gửi (do Zalo trả về)
ErrorInfo
Mã lỗi và thông tin lỗi của tin nhắn
OAId
Id của OA mà KH gửi tin
ZnsTempId
Id của template KH gửi tin
Chú ý:
 • Hiện tại số lần request là 1s cho 1 lần request
 • Số ReferenceId tối đa cho 1 lần request là 100
 • Thời gian request là vào lúc 01:00 đến 02:00 AM mỗi ngày