Links
Comment on page

Hàm gửi tin nhắn Viber dạng GET

Cho phép bạn gửi tin nhắn đến số điện thoại đang sử sụng Viber
Tin mẫu Viber
curl --location --request GET 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_get?SmsType={SmsType}&OTTUrl={OTTUrl}&OTTImgUrl={OTTImgUrl}&Phone={Phone}&Content={Content}&ApiKey={ApiKey}&SecretKey={SecretKey}&Brandname={Brandname}&OTTLabel={OTTLabel}&CallbackUrl={CallbackUrl}' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=hv0fnv0mv4i0qnmx2zrxetvf'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
SmsType *
Loại tin nhắn 23: Tin nhắn OTT Viber
OTTUrl
Đường dẫn tên nút
OTTImgUrl
Đường dẫn hình ảnh
Phone *
Số điện thoại người nhận
Content *
Nội dung gửi đến người nhận
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
Secretkey của tài khoản
Brandname *
Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
OTTLabel
Tên nút
RequestId
ID Tin nhắn của đối tác, dùng để kiểm tra ID này đã được hệ thống esms tiếp nhận trước đó hay chưa. Ví dụ: RequestId=123456
CallbackUrl
eSMS sẽ trả về kết quả của tin nhắn.
  • Lưu ý: Tin nhắn OTT có thể có các lựa chọn sau: - OTTUrl – OTTImgUrl – Content – OTTLabel - Content – OTTLabel – OTTUrl - OTTImgUrl - Content
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.