Links
Comment on page

Gửi tin chăm sóc khách hàng (TypeSMS 2) dạng POST X-Form

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_post/' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'Phone={Phone}' \
--data-urlencode 'Content={Content}' \
--data-urlencode 'Apikey={ApiKey}' \
--data-urlencode 'SecretKey={SecretKey}' \
--data-urlencode 'SmsType=2' \
--data-urlencode 'Brandname={Brandname}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
Phone *
Số điện thoại nhận tin
Content *
Nội dung tin nhắn
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
Secretkey của tài khoản
SmsType *
Loại tin nhắn 2: Tin CSKH
Brandname *
Tên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.