Links
Comment on page

Hàm đăng ký mua gói OA

Đây là hàm dùng để đăng ký mua gói OA
  • HTTP request URL: http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/RegisOAPackageJson/ Method: POST Content Type: application/json
  • Request mẫu
curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/RegisOAPackageJson/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"ApiKey":"ApiKey",
"SecretKey":"SecretKey",
"Dateactive":"dateactive",
"Duaration":"duaration",
"OAID":"{OAID}",
"Package":package
}
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
Dateactive *
Ngày kích hoạt OA
Định dạng yyyy- mm - dd
Duaration *
Thời gian gia hạn gói OA
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
Package *
Gói OA - 1: Gói dùng thử - 2: Gói nâng cao - 3: Gói premium
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "ViHAT is censoring trademark ownership",
"ServicePreviewId": 52330
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
CodeResult
Kết quả của Request
ErrorMessage
Thông báo kết quả trả về
ServicepreviewId
ID đăng ký OA phía eSMS