Links
Comment on page

Code mẫu

Ở đây eSMS sẽ cung cấp code send SMS ví dụ bằng 3 ngôn ngữ phổ biến là C#, Java, PHP
eSMSAPI_Demo_CSharp_JSON_REST.rar
13MB
Binary
Code mẫu gửi tin SMS ngôn ngữ C#, phương thức GET
eSMSAPI_Demo_CSharp_POST.rar
15MB
Binary
Code mẫu gửi tin SMS ngôn ngữ C#, phương thức POST
eSMSAPI_Demo_Java_REST.rar
5MB
Binary
Code mẫu gửi tin SMS ngôn ngữ Java, phương thức GET
eSMSAPI_Demo_Java_POSTrar.rar
5MB
Binary
Code mẫu gửi tin SMS ngôn ngữ Java, phương thức POST, Project này viết dạng Web nên bạn cần cài Tomcat hoặc Webserver khác cho Java để có thể chạy
eSMS_PHP_DEMO_JSON_REST.rar
1KB
Binary
Code mẫu gửi tin SMS ngôn ngữ PHP, phương thức GET
PHP_JSON_POST.rar
1KB
Binary
Code mẫu gửi tin SMS ngôn ngữ PHP, phương thức POST