Links
Comment on page

Hàm số dư tài khoản

Đây là hàm cơ bản đầu tiên mà bạn nên thử, hàm giúp bạn lấy về số dư trong tài khoản của bạn.
curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetBalance_json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=owevtxyrtqm5gvj5zwjfeb2z' \
--data-raw '{
"ApiKey":"{{ApiKey}}",
"SecretKey":"{{SecretKey}}"
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
  • Mẫu kết quả trả về
{
"Balance": 36693,
"CodeResponse": "100",
"UserID": 9999
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
Balance
Số dư tài khoản chính
CodeResponse
Mã lỗi
UserID
Id user tài khoản của hệ thống