Hàm lấy danh sách Zalo Followers

HTTP request

POST https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetFollowers/

 • Content Type: application/json

 • Response Type: application/json

curl --location 'https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetFollowers/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
 "ApiKey":"{{ApiKey}}",
 "SecretKey":"{{SecretKey}}",
 "OAID":"{{OAID}}",
 "Offset": {{Offset}},
 "Count": {{Count}}
}'
 • Cấu trúc body của request:

Tham sốKiểu dữ liệuTính băt buộcMô tả

ApiKey

string

ApiKey của tài khoản.

SecretKey

string

SecretKey của tài khoản.

OAID

string

Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.

Offset

string

Lấy bắt đầu từ đánh giá thứ bao nhiêu.

Limit

string

Số lượng đánh giá cần xem.


 • Response:

{
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success",
  "Followers": [
    {
      "User_Id": "7800378501923859642"
    },
    {
      "User_Id": "4176617840488517388"
    },
    {a
      "User_Id": "7000997455428487634"
    },
    {
      "User_Id": "5889364632581220929"
    }
  ],
  "Total": 208
}

Request hợp lệ.

 • Cấu trúc body của response:

Thuốc tínhKiểu dữ liệuMô tả

Followers

string

Danh sách UserId Zalo follow OA.

Total

string

Tổng UserId follow OA.

 • Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .

 • Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.

Last updated