Links
Comment on page

Hàm tạm tính giá tin nhắn ZNS

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SummaryZaloMessage_V4_post_json/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=ghob0j1dr00pujmvzhk5w4nk' \
--data-raw '{
"ApiKey": "{{ApiKey}}",
"SecretKey": "{{SecretKey}}",
"Phone": "0901888484",
"Params": ["value1","value2","value3"],
"TempID": "......",
"OAID": "......"
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
Phone *
Số điện thoại nhận tin
Params *
Nội dung gửi đến người nhận *Lưu ý:
  1. 1.
    Các tham số truyền vào phải đúng thứ tự như template bạn đăng ký
  2. 2.
    Nếu tham số trùng nhau chỉ cần truyền vào một tham số
TempID *
Template của Zalo OA mà khách hàng đăng kí với eSMS
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "success",
"TotalPrice": 660.0000,
"TotalReceiver": 1
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
TotalPrice
Tổng tiền tin
TotalReceiver
Tổng số điện thoại nhận tin