Links
Comment on page

Hàm tạm tính giá tin nhắn CSKH

  • HTTP request URL: http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SummaryMultipleMessage_V4_get?ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}} &Brandname=Baotrixemay&SmsType=2&Phone=0901888484&Content=Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh! Method: GET
curl --location --request GET 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SummaryMultipleMessage_V4_get?Phone=0901888484&Content=Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&SmsType=2&BrandName=Baotrixemay' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=hxev0olj4ur555cahsba5lso'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
Brandname *
Tên thương hiệu
SmsType *
Loại tin nhắn, SmsType = 2: Loại tin chăm sóc khách hàng
Phone *
Số điện thoại nhận tin
Content *
Nội dung tin nhắn
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "success",
"TotalPrice": 850,
"TotalReceiver": 1
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
TotalPrice
Tổng tiền tin
TotalReceiver
Tổng số điện thoại nhận tin