Links
Comment on page

Hàm lấy Quota ZNS

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetQuota/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=ghob0j1dr00pujmvzhk5w4nk' \
--data-raw '{
"ApiKey": "{{ApiKey}}",
"OAID": "{{SecretKey}}",
"SecretKey": "....."
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "success",
"DailyQuota": 500,
"RemainingQuota": 500
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
DailyQuota
Tổng số tin được gửi trong ngày
RemainingQuota
Số tin còn lại