Links
Comment on page

Hàm lấy danh sách Zalo OA

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetListZOA/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=4zhxi2iaxcyqrlooff2u3vj1' \
--data-raw '{
"ApiKey":"{{ApiKey}}",
"SecretKey":"{{SecretKey}}"
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "success",
"ZOAList": [
{
"OAID": "745830328927467685",
"OAName": "Hệ thống ESMS Marketing"
},
{
"OAID": "4097311281936189049",
"OAName": "SVoucher"
}
]
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
OAID
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
OAName
Tên của OA ID