Links
Comment on page

Hàm lấy danh sách Zalo Followers

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetFollowers/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=ghob0j1dr00pujmvzhk5w4nk' \
--data-raw '{
"ApiKey":"{{ApiKey}}",
"SecretKey":"{{SecretKey}}",
"OAID":"......",
"Offset": ...,
"Count": ...
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
Offset *
Lấy bắt đầu từ đánh giá thứ bao nhiêu
Limit *
Số lượng đánh giá cần xem
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "success",
"Followers": [
{
"User_Id": "7800378501923859642"
},
{
"User_Id": "4176617840488517388"
},
{
"User_Id": "7000997455428487634"
},
{
"User_Id": "5889364632581220929"
}
],
"Total": 208
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
Followers
Danh sách UserId Zalo follow OA
Total
Tổng UserId follow OA