Hàm lấy danh sách template tin chăm sóc khách hàng

Đối với các Brandname SMS, các doanh nghiệp sẽ cần đăng ký Template là các tin nhắn mẫu với nhà mạng trước khi được gửi. Hàm này cho phép lấy về danh sách các Template của 1 Brandname thuộc tài khoản

curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetTemplate/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=owevtxyrtqm5gvj5zwjfeb2z' \
--data-raw '{
 "ApiKey":"{{ApiKey}}",
 "SecretKey":"{{SecretKey}}",
 "SmsType":"2",
 "Brandname":"Baotrixemay"
}'
 • Thông tin request

BiếnĐịnh nghĩa

ApiKey *

ApiKey của tài khoản

SecretKey *

Secretkey của tài khoản

SmsType *

Loại tin nhắn 2: Loại tin Chăm sóc khách hàng

BrandName *

Tên brandname

 • Mẫu kết quả trả về

{
  "BrandnameTemplates": [
    {
      "NetworkID": 6,
      "TempContent": "{P1,20} la ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban",
      "TempId": 458
    },
    {
      "NetworkID": 4,
      "TempContent": "Baotrixemay da nhan duoc so tien thanh toan {P2,20} VND luc {P2,20} cho don hang {P1,20}. Cam on quy khach!",
      "TempId": 466
    },
    {
      "NetworkID": 2,
      "TempContent": "Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!",
      "TempId": 12640
    },
    {
      "NetworkID": 5,
      "TempContent": "Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!",
      "TempId": 12647
    },
    {
      "NetworkID": 3,
      "TempContent": "Chuc mung sinh nhat {P2,50}. Kinh chuc QK co nhieu suc khoe, thanh cong va hanh phuc! Nhan dip sinh nhat xin gui den {P2,50} coupon {P2,20}. Tran trong.",
      "TempId": 12899
    },
    {
      "NetworkID": 1,
      "TempContent": "Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!",
      "TempId": 12884
    }
  ],
  "CodeResult": "100",
  "ErrorMessage": "success"
}
 • Thông tin kết quả trả về

BiếnĐịnh nghĩa

NetworkID

1: Viettel 2: Mobi 3: Vinaphone 4: Vietnammobile 5: Gtel 6: Itel 7: Reddi

TempContent

Content đã đăng ký với nhà mạng

TempId

TempId của nhà mạng

Last updated