Links
Comment on page

Hàm kiểm tra trạng thái tin nhắn theo khoảng thời gian

API cho phép đối tác lấy sản lượng tin nhắn trong một khoảng thời gian
curl --location 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetSmsSentData_V1' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--data '<RQST>
<APIKEY>{{ApiKey}}</APIKEY>
<SECRETKEY>{{SecretKey}}</SECRETKEY>
<FROM>2023/10/01 00:00:00</FROM>
<TO>2023/10/03 23:59:59</TO>
<PAGE>1</PAGE>
<PAGESIZE>500</PAGESIZE>
<SMSTYPE>{{SMSType}}</SMSTYPE>
</RQST>'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
APIKEY *
ApiKey của tài khoản
SECRETKEY *
Secretkey của tài khoản
FROM *
Ngày bắt đầu lấy tin
TO *
Ngày kết thúc lấy tin (tối đa 3 ngày)
PAGE
Lấy bắt đầu từ trang bao nhiêu
PAGESIZE
Số lượng tin nhắn cần xem (tối đa 500 tin nhắn)
SMSTYPE *
Loại tin nhắn
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountTotal": 518,
"SentData": [
{
"Campaign": "Chiến dịch 02/10/2023",
"Content": "Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!",
"Phone": "0901888484",
"ReferenceId": "02e26dff-edc0-4726-8614-e425c21915f3152",
"SellPrice": 790.000,
"SendStatus": 5,
"SentResult": true,
"SentTime": "23/11/2023 17:06:37",
"SmsId": 860903326,
"SmsType": 2
},
{
"Campaign": "Chiến dịch 02/10/2023",
"Content": "Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!",
"Phone": "0901888484",
"ReferenceId": "0aac72e0-ba9b-4348-8530-d18d105778db18",
"SellPrice": 790.0000,
"SendStatus": 5,
"SentResult": true,
"SentTime": "23/11/2023 17:45:23",
"SmsId": 862970481,
"SmsType": 2
}
]
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
CountTotal
Tổng số tin nhắn
Campaign
Tên chiến dịch
Content
Nội dung tin nhắn
Phone
Số điện thoại nhận tin nhắn
RefercenceId
SmsId trả về từ các hàm gửi tin nhắn
Sellprice
Giá của tin
SendStatus
Trạng thái gửi tin
1: Chờ duyệt
2: Chờ gửi
3: Đang gửi
4: Từ chối
5: Thành công
SentResult
Kết quả gửi tin: true: Tin thành công false: Tin thất bại
SentTime
Thời gian gửi tin
SmsId
Id của tin nhắn trên giao diện
SmsType
Loại tin nhắn 1: Tin quảng cáo 2: Tin CSKH 8: Tin Cố định giá rẻ 24: Zalo ưu tiên 25: Zalo bình thường