Links
Comment on page

Hàm kiểm tra tin nhắn theo SMSID

Hàm giúp bạn kiểm tra trạng thái của tin nhắn đã gửi đi. Lưu ý: Chỉ lấy dữ liệu các tin trong vòng 7 ngày gần nhất.
curl --location -g --request GET 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetSendStatus?RefId={{SMSID}}&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
RefId *
SmsId hệ thống trả về từ mỗi hàm gửi tin nhắn
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
Secretkey của tài khoản
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResponse": "100",
"SMSID": "434a124c-7818-4f45-bdf2-7f7b07fff210100",
"SendFailed": 0,
"SendStatus": 5,
"SendSuccess": 1,
"TotalPrice": 850.0000,
"TotalReceiver": 1,
"TotalSent": 1
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
SMSID
SmsId kiểm tra
SendFailed
Số lượng tin thất bại
SendStatus
Trạng thái tin nhắn 1: Chờ Duyệt 2: Chờ gửi 5: Đã gửi xong
SendSuccess
Số lượng tin thành công
TotalPrice
Tổng tiền của đơn
TotalReceiver
Số lượng người nhận
TotalSent
Số lượng gửi