Links
Comment on page

Hàm kiểm tra chi tiết từng số trong tin nhắn

Hàm lấy danh sách SĐT của một tin nhắn đã gửi (dựa trên SmsID hệ thống trả về) kèm theo trạng thái gửi (SĐT đó đã gửi thành công chưa?). Lưu ý: Chỉ lấy dữ liệu các tin trong vòng 7 ngày gần nhất.
curl --location -g --request GET 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/GetSmsReceiverStatus_get?&ApiKey={{ApiKey}}&SecretKey={{SecretKey}}&RefId={{SMSID}}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
Secretkey của tài khoản
RefId *
SmsId hệ thống trả về từ mỗi hàm gửi tin nhắn
  • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ReceiverList": [
{
"IsSent": true,
"NetworkName": "Viettel",
"Phone": "0901888484",
"Retry": 0,
"SentResult": true
}
]
}
  • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
IsSent
Trạng thái đi tin true: tin đã được gửi false: tin chưa được gửi
NetworkName
Nhà mạng của số điện thoại
Phone
Số điện thoại
Retry
Số lần gửi lại tin nhắn
SentResult
Kết quả tin nhắn True: Gửi thành công False: Gửi thất bại