Links
Comment on page

Hàm kiểm tra chất lượng OA

curl --location 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/ZNS/GetQuality/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"ApiKey": "{{ApiKey}}",
"OAID": "{{OAID}}",
"SecretKey": "{{SecretKey}}"
}'
 • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
SecretKey của tài khoản
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
 • Mẫu kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"ErrorMessage": "success",
"Oa7dayQuality": "UNDEFINED",
"OaCurrentQuality": "UNDEFINED"
}
 • Thông tin kết quả trả về
Biến
Định nghĩa
Oa7dayQuality
Chất lượng gửi thông báo ZNS trong 7 ngày gần nhất của OA. Các giá trị trả về:
 • HIGH - Mức độ chất lượng tốt
 • MEDIUM - Mức độ chất lượng trung bình
 • LOW - Mức độ chất lượng kém
 • UNDEFINED - Mức độ chất lượng OA chưa được xác định (trường hợp OA không gửi thông báo ZNS nào trong khung thời gian đánh giá)
OaCurrentQuality
Chất lượng gửi thông báo ZNS trong 48 giờ gần nhất của OA. Các giá trị trả về:
 • HIGH - Mức độ chất lượng tốt
 • MEDIUM - Mức độ chất lượng trung bình
 • LOW - Mức độ chất lượng kém
 • UNDEFINED - Mức độ chất lượng OA chưa được xác định (trường hợp OA không gửi thông báo ZNS nào trong khung thời gian đánh giá)