Links
Comment on page

Hàm gửi tin ZNS

Hàm cho phép bạn gửi tin nhắn đến 1 hoặc nhiều số điện thoại đã đăng kí Zalo. Để có thể gửi được tin ZNS bạn cần tiến hành: - Đăng ký và xác thực Zalo Offical Account (Zalo OA) - Đăng ký template tin nhắn Để hoàn thành các việc trên vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh hỗ trợ của bạn hoặc Hotline 0901888484 Ví dụ 1 mẫu tin ZNS
Một tin ZNS mẫu
curl --location --request POST 'http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendZaloMessage_V4_post_json/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ASP.NET_SessionId=hv0fnv0mv4i0qnmx2zrxetvf' \
--data-raw '{
"ApiKey":"{ApiKey}",
"SecretKey":"{SecretKey}",
"Phone":"{Phone}",
"Params":["{value1}","{value2}","{value3}"],
"TempID":"{TempID}",
"OAID":"{OAID}",
"SendDate":"{SendDate}",
"Sandbox":"0",
"RequestId": "{RequestId}",
"campaignid": "{campaignid}",
"CallbackUrl":"{CallbackUrl}"
}'
  • Thông tin request
Biến
Định nghĩa
ApiKey *
ApiKey của tài khoản
SecretKey *
Secretkey của tài khoản
Phone *
Số điện thoại nhận tin
Params *
Giá trị cần truyền cho các biến trong Template *Lưu ý:
  1. 1.
    Các tham số truyền vào phải đúng thứ tự như template bạn đăng ký
  2. 2.
    Nếu tham số trùng nhau chỉ cần truyền vào một tham số
TempID *
Template của Zalo OA mà khách hàng đăng kí với eSMS
OAID *
Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng.
SendDate
Thời gian hẹn gửi của tin. Không truyền khi tin muốn tin nhắn gửi đi liền. Định dạng: yyyy-mm-dd hh:MM:ss
Sandbox
0: Gửi tin đi thật 1: Tin thử nghiệm. không lưu tin và không đi tin. Chỉ để kiểm tra kết nối.
RequestId
ID Tin nhắn của đối tác, dùng để kiểm tra ID này đã được hệ thống esms tiếp nhận trước đó hay chưa. Ví dụ: RequestId=123456
campaignid
Tên chiến dịch gửi tin, tối đa 254 ký tự
CallbackUrl
eSMS sẽ trả về kết quả của tin nhắn.
  • Kết quả trả về
{
"CodeResult": "100",
"CountRegenerate": 0,
"SMSID": "ebe101db-87cd-4285-b97b-6a7a90455ded30"
}
  • Thông tin kết quả trả về
SMSID
ID của tin nhắn mới được tạo ra trên hệ thống eSMS. Dùng ID này để query lấy trạng thái tin nhắn.